گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات برنامه نیم فصل اول لیگ دسته یک فوتبال اعلام شد

به گزارش ایسنا، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول در فصل آینده با حضور سعید فتاحی مدیر کمیته مسابقات، فریبرز محمودزاده مسئول لیگ یک، شفیعی راد مسئول لیگ دو، امیرحسین

برنامه نیم فصل اول لیگ دسته یک فوتبال اعلام شد

برنامه نیم فصل اول لیگ دسته یک فوتبال اعلام شد

عبارات مهم : ایران

مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول در فصل ۹۸-۹۷ برگزار شد.

به گزارش ایسنا، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول در فصل آینده با حضور سعید فتاحی مدیر کمیته مسابقات، فریبرز محمودزاده مسئول لیگ یک، شفیعی راد مسئول لیگ دو، امیرحسین فراهانی مسئول لیگ سه و بهنام محمودزاده و همچنین نمایندگان لیگ دسته اولی برگزار شد.

برنامه نیم فصل اول لیگ دسته یک فوتبال اعلام شد

بر این اساس در هفته اول برنامه هفته اول لیگ یک به شرح زیر است:

مس کرمان – شهرداری ماهشهر

برق تازه شیراز – مس رفسنجان

به گزارش ایسنا، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول در فصل آینده با حضور سعید فتاحی مدیر کمیته مسابقات، فریبرز محمودزاده مسئول لیگ یک، شفیعی راد مسئول لیگ دو، امیرحسین

خونه به خونه مازندران – ملوان بندر انزلی

اکسین البرز – فجر سپاسی

نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران – سیاه جامگان

آلومینیوم اراک – شهرداری تبریز

کارون اروند خرمشهر – استقلال جنوب تهران

شاهین بوشهر – گل گهر سیرجان

برنامه نیم فصل اول لیگ دسته یک فوتبال اعلام شد

ماشین سازی – بادران تهران

هفته دوم

سیاه جامگان مشهد خونه به خونه مازندران

به گزارش ایسنا، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول در فصل آینده با حضور سعید فتاحی مدیر کمیته مسابقات، فریبرز محمودزاده مسئول لیگ یک، شفیعی راد مسئول لیگ دو، امیرحسین

شهرداری ماهشهر اکسین البرز

ملوان بندر انزلی برق تازه شیراز

گل گهر سیرجان مس کرمان

مس رفسنجان کارون اروند خرمشهر

برنامه نیم فصل اول لیگ دسته یک فوتبال اعلام شد

فجرسپاسی شیراز آلومینیوم اراک

شهرداری تبریز نفت تهران

بادران پایتخت کشور عزیزمان ایران شاهین شهرداری بوشهر

استقلال جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران ماشین سازی تبریز

هفته سوم

کارون اروند خرمشهر سیاه جامگان مشهد

برق تازه شیراز استقلال جنوب تهران

خونه به خونه مازندران فجرسپاسی شیراز

نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران شهرداری ماهشهر

آلومینیوم اراک مس کرمان

شاهین شهرداری بوشهر شهرداری تبریز

ماشین سازی تبریز گل گهر سیرجان

مس رفسنجان ملوان بندر انزلی

اکسین البرز بادران تهران

هفته چهارم

گل گهر سیرجان خونه به خونه مازندران

بادران پایتخت کشور عزیزمان ایران مس رفسنجان

شهرداری ماهشهر آلومینیوم اراک

ملوان بندر انزلی کارون اروند خرمشهر

مس کرمان اکسین البرز

استقلال جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران نفت تهران

شهرداری تبریز ماشین سازی تبریز

فجرسپاسی شیراز شاهین شهرداری بوشهر

سیاه جامگان مشهد برق تازه شیراز

هفته پنجم

برق تازه شیراز شهرداری ماهشهر

نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران بادران تهران

خونه به خونه مازندران استقلال جنوب تهران

مس رفسنجان شهرداری تبریز

کارون اروند خرمشهر فجرسپاسی شیراز

ملوان بندر انزلی سیاه جامگان مشهد

ماشین سازی تبریز اکسین البرز

شاهین شهرداری بوشهر مس کرمان

آلومینیوم اراک گل گهر سیرجان

هفته ششم

سیاه جامگان مشهد مس رفسنجان

فجرسپاسی شیراز برق تازه شیراز

مس کرمان ماشین سازی تبریز

گل گهر سیرجان نفت تهران

شهرداری تبریز خونه به خونه مازندران

بادران پایتخت کشور عزیزمان ایران کارون اروند خرمشهر

شهرداری ماهشهر شاهین شهرداری بوشهر

اکسین البرز آلومینیوم اراک

استقلال جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران ملوان بندر انزلی

هفته هفتم

شاهین شهرداری بوشهر اکسین البرز

کارون اروند خرمشهر شهرداری ماهشهر

برق تازه شیراز مس کرمان

مس رفسنجان استقلال جنوب تهران

ملوان بندر انزلی گل گهر سیرجان

خونه به خونه مازندران بادران تهران

ماشین سازی تبریز آلومینیوم اراک

سیاه جامگان مشهد شهرداری تبریز

نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران فجرسپاسی شیراز

هفته هشتم

گل گهر سیرجان مس رفسنجان

استقلال جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران سیاه جامگان مشهد

بادران پایتخت کشور عزیزمان ایران برق تازه شیراز

اکسین البرز نفت تهران

مس کرمان خونه به خونه مازندران

فجرسپاسی شیراز ماشین سازی تبریز

آلومینیوم اراک شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری ماهشهر ملوان بندر انزلی

شهرداری تبریز کارون اروند خرمشهر

هفته نهم

خونه به خونه مازندران شاهین شهرداری بوشهر

سیاه جامگان مشهد بادران تهران

مس رفسنجان اکسین البرز

نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران آلومینیوم اراک

کارون اروند خرمشهر مس کرمان

ماشین سازی تبریز شهرداری ماهشهر

ملوان بندر انزلی فجرسپاسی شیراز

استقلال جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران شهرداری تبریز

برق تازه شیراز گل گهر سیرجان

هفته دهم

مس کرمان نفت تهران

شهرداری تبریز ملوان بندر انزلی

شاهین شهرداری بوشهر ماشین سازی تبریز

آلومینیوم اراک خونه به خونه مازندران

اکسین البرز برق تازه شیراز

بادران پایتخت کشور عزیزمان ایران استقلال جنوب تهران

شهرداری ماهشهر سیاه جامگان مشهد

فجرسپاسی شیراز مس رفسنجان

گل گهر سیرجان کارون اروند خرمشهر

هفته یازدهم

خونه به خونه مازندران شهرداری ماهشهر

برق تازه شیراز آلومینیوم اراک

شهرداری تبریز بادران تهران

مس رفسنجان مس کرمان

نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران ماشین سازی تبریز

استقلال جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران گل گهر سیرجان

ملوان بندر انزلی اکسین البرز

کارون اروند خرمشهر شاهین شهرداری بوشهر

سیاه جامگان مشهد فجرسپاسی شیراز

هفته دوازدهم

شهرداری ماهشهر مس رفسنجان

اکسین البرز خونه به خونه مازندران

بادران پایتخت کشور عزیزمان ایران ملوان بندر انزلی

آلومینیوم اراک کارون اروند خرمشهر

ماشین سازی تبریز برق تازه شیراز

شاهین شهرداری بوشهر نفت تهران

فجرسپاسی شیراز شهرداری تبریز

گل گهر سیرجان سیاه جامگان مشهد

مس کرمان استقلال جنوب تهران

هفته سیزدهم

ملوان بندر انزلی مس کرمان

خونه به خونه مازندران نفت تهران

استقلال جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران شهرداری ماهشهر

سیاه جامگان مشهد اکسین البرز

کارون اروند خرمشهر ماشین سازی تبریز

مس رفسنجان آلومینیوم اراک

برق تازه شیراز شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری تبریز گل گهر سیرجان

بادران پایتخت کشور عزیزمان ایران فجرسپاسی شیراز

هفته چهاردهم

آلومینیوم اراک ملوان بندر انزلی

مس کرمان سیاه جامگان مشهد

ماشین سازی تبریز خونه به خونه مازندران

شاهین شهرداری بوشهر مس رفسنجان

گل گهر سیرجان بادران تهران

فجرسپاسی شیراز استقلال جنوب تهران

اکسین البرز کارون اروند خرمشهر

نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران برق تازه شیراز

شهرداری ماهشهر شهرداری تبریز

هفته پانزدهم

ملوان بندر انزلی شاهین شهرداری بوشهر

گل گهر سیرجان فجرسپاسی شیراز

مس رفسنجان ماشین سازی تبریز

بادران پایتخت کشور عزیزمان ایران شهرداری ماهشهر

سیاه جامگان مشهد آلومینیوم اراک

استقلال جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران اکسین البرز

شهرداری تبریز مس کرمان

کارون اروند خرمشهر نفت تهران

برق تازه شیراز خونه به خونه مازندران

هفته شانزدهم

ماشین سازی تبریز سیاه جامگان مشهد

خونه به خونه مازندران مس رفسنجان

شهرداری ماهشهر گل گهر سیرجان

شاهین شهرداری بوشهر استقلال جنوب تهران

اکسین البرز شهرداری تبریز

مس کرمان فجرسپاسی شیراز

نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران ملوان بندر انزلی

آلومینیوم اراک بادران تهران

برق تازه شیراز کارون اروند خرمشهر

هفته هفدهم

گل گهر سیرجان اکسین البرز

بادران پایتخت کشور عزیزمان ایران مس کرمان

مس رفسنجان نفت تهران

استقلال جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران آلومینیوم اراک

کارون اروند خرمشهر خونه به خونه مازندران

سیاه جامگان مشهد شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری تبریز برق تازه شیراز

فجرسپاسی شیراز شهرداری ماهشهر

ملوان بندر انزلی ماشین سازی تبریز

واژه های کلیدی: ایران | تبریز | تهران | شیراز | شهرداری | مازندران | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz